Skip to content

Przydatne fakty

Co to jest OC?
Jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu za szkody wyrządzone ruchem tego pojazdu. Ubezpieczeniem tym objęci są wszyscy, którzy posiadają pojazd mechaniczny, czyli samochód osobowy, ciężarowy, motorower, ciągnik rolniczy lub inny pojazd podlegający rejestracji. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania umowy, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu na terytorium: 25 państw należących do Unii Europejskiej, tj. Polska, Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Portugalia, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania, Dania, Szwecja, Węgry, Malta, Litwa, Łotwa, Cypr, Czechy, Estonia, Słowacja, Słowenia oraz na terytorium Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Chorwacji. Ubezpieczenie to chroni posiadacza lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim. Zakład ubezpieczeń wypłaca za posiadacza pojazdu odszkodowanie na rzecz poszkodowanego. Ubezpieczenie chroni wiec z jednej strony majątek sprawcy szkody, z drugiej natomiast gwarantuje poszkodowanemu zaspokojenie jego roszczeń. W ubezpieczeniu OC przez ruch pojazdu rozumie się nie tylko poruszanie się pojazdu, ale także:

 • wsiadanie i wysiadanie,
 • załadunek i wyładunek,
 • krótkotrwały postój na trasie,
 • garażowanie.

Ubezpieczenie OC obejmuje ochroną szkody w mieniu i na osobie poszkodowanego wyrządzone z winy ubezpieczonego kierowcy, posiadacza pojazdu mechanicznego, a w szczególności:

 • śmierci bezpośrednio poszkodowanego,
 • uszkodzenia ciała,
 • rozstroju zdrowia,
 • utraty, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Co to jest szkoda osobowa?

Szkody osobowe polegają na uszkodzeniu i rozstroju zdrowia, a jak wiadomo, jest to największe dobro człowieka. Kodeks cywilny na zasadzie art. 445 k.c. reguluje i wymienia możliwości roszczeń w przypadku uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia osób poszkodowanych w wyniku wypadków komunikacyjnych w postaci zadośćuczynienia, które stanowi jednorazowe świadczenie odszkodowawcze. Wyróżniamy dwa rodzaje roszczeń w jakich zakład ubezpieczeń jest zobowiązany spełnić świadczenie, które związane są zodszkodowaniami za szkody na osobie. 1. osoby, które w wyniku wypadku doznały obrażeń ciała – świadczenia wypłacane poszkodowanemu, 2. śmierć poszkodowanego – świadczenia wypłacane osobom bliskim zmarłego. W odniesieniu do powyższego roszczenia wskazać należy na istotną zmianę w treści regulacji kodeksowej. Zgodnie bowiem z treścią §4 art. 446 k.c: Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.” Taka zmiana kodeksowa daje zupełnie nowe możliwości w dochodzeniu roszczeń przez najbliższych członków rodziny zmarłego w związku ze śmiercią poszkodowanego. Rekompensuje szkodę niemajątkową – czyli krzywdę, ból i cierpienie po stracie najbliższego członka rodziny. Kodeksowe pojęcie szkody osobowej swym zakresem obejmuje:

 1. I. Uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia
 2. II. Następstwo śmierci poszkodowanego
 3. III. Umyślne naruszenia dóbr osobistych
 4. IV. Zadośćuczynienie pieniężne za szkody niemajątkowe

Czy twój samochód jest wart tyle samo co przed szkodą?
Jeżeli w okresie ostatnich trzech lat miałaś/eś szkodę w pojeździe likwidowaną z odpowiedzialności cywilnej sprawcy zdarzenia, zgłoś się wraz z pełną dokumentacją pojazdu, wystąpimy o odszkodowanie za utratę wartości rynkowej pojazdu, które przysługuje w większości przypadków, a wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego. Ta oferta jest skierowana szczególnie do posiadaczy pojazdów nie starszych niż 5 lat w chwili wypadku, zakupionych w salonach dealerskich jako fabrycznie nowe i wcześniej bezwypadkowe. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego w takim przypadku składnikiem odszkodowania jest również tak zwana utrata wartości rynkowej pojazdu. Wydaje się to być oczywistym, ponieważ jest ogólnie wiadome, że cena pojazdu powypadkowego w przypadku jego ewentualnej sprzedaży jest około 10-20% niższa. Przy czym, co jest bardzo istotne, Sąd Najwyższy stwierdził w swym orzeczeniu, iż nie jest ważne czy poszkodowany (właściciel uszkodzonego pojazdu) nosił się z zamiarem jego sprzedaży przed powstaniem wypadku. Teza orzeczenia Sądu Najwyższego brzmi: „Odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować oprócz kosztów jego naprawy także zapłatę sumy pieniężnej odpowiadającej różnicy między wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie”. Co powinno ucieszyć, to fakt, że przedmiotowe orzeczenie ma również zastosowanie do szkód już wypłaconych, co oznacza, że właściciele uszkodzonych pojazdów, którzy już otrzymali odszkodowanie za naprawę pojazdu, mogą dodatkowo dochodzić roszczeń z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu. Wynika to z faktu, że roszczenie z tytułu tego rodzaju szkód przedawnia się z upływem lat 3, a w przypadku, gdy sprawca wypadku odpowiadał za spowodowanie wypadku jak za przestępstwo, nawet do dziesięciu lat wstecz. Powyższe jednoznacznie wynika z art. 442(1) § 1 i 2 K.C. Określenie utraty wartości handlowej pojazdu wbrew pozorom nie jest tak trudne i łatwo jest sprecyzować kwotę dodatkowego roszczenia. Oczywiście większość zakładów ubezpieczeń niechętnie będzie uznawać tego typu roszczenia z uwagi na fakt, że są to dodatkowe koszty odszkodowań.